Ratak Syötti

Kauraryynisyötti hiirien ja rottien torjuntaan. KULUTTAJAT: Hiirien torjuntaan sisätiloissa. AMMATTILAISET: Hiirien ja rottien torjuntaan sisätiloissa ja ulkona rakennusten välittömässä läheisyydessä sekä viemäreissä.
  • erityisen tehokas aine hiirien torjuntaan
  • syöttiaineena kotimainen kaurahiutale
  • tehoaa myös rottiin

Tehoaine

difenakumi 0,05 g/kg

Ominaisuudet:

Ratak syötillä torjut hiiret ja rotat asunnoista, kesämökeiltä, varastoista, laitoksista, kaatopaikoilta ja karjasuojista. Se tappaa myös muita aineita kestävät hiirikannat. Kotimainen kaurahiutale maistuu hyvin jyrsijöille.

Tehokkuus:

Ratak-syötti tehoaa sekä hiiriin että rottiin.

Käyttö:

Valmistetta käytetään sellaisenaan. Syötit on asetettava syöttilaatikkoon tai muutoin niin, etteivät muut kuin torjunnan kohteena olevat eläimet pääse syömään niitä. Pidettävä rottien ja kotihiirien saatavilla vähintään 35 vrk:n ajan tai kunnes syötin kulutus loppuu. Syöttiä lisätään tarvittaessa viikoittain.
KULUTTAJAT: Kuluttajat saavat käyttää valmistetta vain hiirten torjunnassa sisätiloissa esitäytetyissä tai täytettävissä syöttiasemissa tai -laatikoissa.
Torjuntaan käytettävä syötti on toimitettava sisäpakkauksissa tai -yksiköissä, joista jokainen riittää enintään yhteen pisteeseen. Koko pakkauksessa saa olla enintään 1,5 kg syöttiainetta. Syöttilaatikot asetetaan käsin alueelle, jolla on runsaasti jyrsijöitä. Syöttilaatikot on hyvä kiinnittää alustaan.
Valmistetta ei saa koskaan asettaa harkitsemattomasti.
AMMATTILAISET: Ammattilaiset saavat käyttää valmistetta sekä hiirten että rottien torjuntaan. Syötit asetetaan käsin alueelle, jolla on runsaasti jyrsijöitä. Syöttivalmistetta voidaan käyttää monissa eri olosuhteissa ja monilla eri tavoilla. Käyttötapa riippuu kulloisistakin käyttöolosuhteista. Muiden kuin kohde-eläinten altistuminen tulee estää mahdollisimman hyvin. Ammattikäytössä valmistetta voi käyttää syöttiasemissa (suojatuissa laatikoissa), syöttipisteissä (ympäristön ja siinä olevien materiaalien avulla rajoitetaan pääsyä syöttiin), irtotuotteena paikassa, johon muilla kuin kohde-eläimillä ei ole pääsyä (ympäristön avulla rajoitetaan pääsyä syöttiin). Syötit on hyvä kiinnittää syöttiasemaan, jotta jyrsijät eivät pysty viemään ja levittämään syöttiä ympäristöön. Syöttiasemat voidaan kiinnittää maahan tai muuhun alustaan. Valmistetta voidaan myös asettaa tarjottimille laatan tai tiilen alle tai sijoittaa kohtaan, jossa muut kuin kohde-eläimet eivät pääse käsiksi syöttiin. Näillä menetelmillä ei voida täysin estää muiden eläinten tai sivullisten pääsyä kosketuksiin syötin kanssa ja riski täytyy arvioida kussakin tapauksessa erikseen.
Valmistetta ei saa koskaan asettaa harkitsemattomasti.

SYÖTITYSMENETELMÄT: Hiirten torjuntaan käytetään enintään 30 g:n syöttipisteitä. Syöttipisteet asetetaan 1–2 metrin päähän toisistaan.
Rottien torjuntaan käytetään enintään 200 g:n syöttipisteitä. Syöttipisteet asetetaan 10 metrin päähän toisistaan. Syöttipisteet on tarkastettava säännöllisesti (suositeltavaa ensimmäisen kymmenen päivän ajan) ja jyrsijöiden syömät, veden vaurioittamat tai likaantuneet syötit on vaihdettava. Jos syötti on kulutettu kokonaan, kunkin pisteen syöttimäärää on lisättävä.

Huomautukset:

Aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

KULUTTAJAT:
Valmisteen käsittelyn jälkeen sekä ennen aterioita kädet ja paljaana ollut iho on pestävä.
Lapsia, lintuja ja muita kuin kohde-eläimiä (etenkään koiria, kissoja, sikoja ja siipikarjaa) ei saa päästää käsiksi syötteihin.
Syötit on kiinnitettävä mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät jyrsijät voi viedä niitä mukanaan.
Antikoagulanttia sisältäviä jyrsijämyrkkyjä ei saa käyttää pysyvinä syötteinä. Useimmissa tapauksissa jyrsijät pitäisi saada torjutuiksi antikoagulantti- syöteillä 35 päivässä.
Kuolleet jyrsijät on etsittävä ja poistettava säännöllisin välein käsittelyn aikana, vähintään niin usein kuin syötit tarkistetaan ja/tai niitä lisätään. Joissakin tapauksissa on tarpeen tarkastaa syöttipisteet kerran päivässä.

AMMATTILAISET:
Kun käytetään yli 10 kg:n pakkauksia, on valmistetta kaadettaessa astiasta toiseen on käytettävä sopivaa hengityssuojainta (kertakäyttöinen suodattimella varustettu naamari, joka täyttää EN149 FFP2:n tai vastaavat vaatimukset).
Kun käytetään 10 kg:n tai pienempiä pakkauksia, valmistetta ei saa kaataa. Se on asetettava syöttipisteisiin kauhalla.
Lapsia, lintuja ja muita kuin kohde-eläimiä (etenkään koiria, kissoja, sikoja ja siipikarjaa) ei saa päästää käsiksi syötteihin.
Kohteena olevan rottakannan resistenssitila on otettava huomioon käytettävää torjunta-ainetta valittaessa.
Syötit on asetettava turvallisesti niin, että vähennetään muille eläimille tai lapsille koituvaa nielemisriskiä.
Syötit on kiinnitettävä mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät jyrsijät voi viedä niitä mukanaan.
Antikoagulanttia sisältäviä jyrsijämyrkkyjä ei saa käyttää pysyvinä syötteinä. Useimmissa tapauksissa jyrsijät pitäisi saada torjutuiksi antikoagulantti- syöteillä 35 päivässä. Jos jyrsijöitä esiintyy vielä tämän ajan kuluttua, syy torjunnan tehottomuuteen on selvitettävä.

HÄVITTÄMINEN:                                                                                                                                                                                                                        Kuolleet jyrsijät on etsittävä ja poistettava säännöllisin välein käsittelyn aikana (paitsi viemäreistä), vähintään niin usein kuin syötit tarkistetaan ja/tai niitä lisätään. Joissakin tapauksissa on tarpeen tarkastaa syöttipisteet kerran päivässä. Kuolleet jyrsijät on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Suomessa jyrsijät laitetaan kannellisiin jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana. Kun käytetään suojattuja syöttiasemia, niihin on merkittävä selvästi, että ne sisältävät jyrsijämyrkkyjä eikä niihin saa koskea.
Kun valmistetta käytetään julkisissa tiloissa, käsiteltävät alueet on merkittävä käsittelyjakson ajaksi ja syöttien läheisyyteen on kiinnitettävä ilmoitus, joka selittää antikoagulanttien aiheuttaman myrkytysriskin, jos ihminen tai eläin syö myrkkyä tai eläin syö myrkkyä saaneita jyrsijöitä.

VASTA-AINE: Vasta-aine K1-vitamiini (lääkärin valvonnassa).

VALMISTEEN JA PAKKAUKSEN TURVALLINEN HÄVITYS:
Kaikki syötit on poistettava käsittelyn jälkeen ja hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
Kuluttajat/Ammattilaiset: syötti on vaarallista jätettä ja käyttämättä jäänyt tai pilaantunut syötti pitää toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Syöttien pakkaukset hävitetään sekajätteen mukana. Pakkauksia ei saa kierrättää.
 

Pakkaus/tukkupakkaus:

30 g (Hiiribaari) / 30 kpl / Kuluttajakäyttö

3 X 30 g täyttöpakkaus / 30 kpl / Kuluttajakäyttö

600 g / 10 kpl / Ammattilaiskäyttö

5 kg / 1 kpl / Ammattilaiskäyttö

Käyttöohje

Syötti asetataan tarjolle sellaisenaan syöttilaatikkoon hiirien ja rottien olinpaikoille
Käyttömäärä: 
Syöttiä pidetään rottien ja hiirien saatavilla vähintään 35 vuorokautta. Tarvittaessa lisätään syöttiä. Ei saa käyttää pysyvinä syötteinä.