AquaPy

För bekämpning av flygande och krypande insekter inomhus och i omedelbar närhet av byggnader.
  • snabb effekt mot alla insekter
  • lämpar sig för användning som sådant med ULV-aggregat
  • eller utblandat i vatten med sprutor
  • vattenbaserat – nästan doftfritt

Aktiv substans

pyretriner 30 g/l

piperonylbutoxid 135 g/l

Egenskaper:

Det nya AquaPy är en olje-vattenemulsion (EW) för bekämpning av skadeinsekter bl.a. i livsmedelsindustrins utrymmen, restauranger, lagerutrymmen, bostäder och djurskydd. Preparatet är en vattenbaserad emulsion, som kan användas outspädd som sådan med ett ULV-aggregat eller utblandad i vatten varvid den breds ut med en spruta. AquaPy verkar snabbt mot insekterna (knock-down -verkan). Dess avskräckande verkan kör ut insekterna ur deras gömställen.

Effektivitet:

Preparatet lämpar sig för användning mot såväl flygande som krypande insekter. Det har effekt bl.a. mot flugor, myggor, mottmalar, skalbaggar, getingar, vägglöss, loppor, silverfisk och myror.

Observera vid användningen:

Utrymmet som skall behandlas bör rengöras omsorgsfullt före besprutningen.

Importören svarar för att ett preparat som är förpackat i den ursprungliga förpackningen och har lagrats på rätt har en sammansättning som motsvarar vad som har angivits. Tillverkaren är inte ansvarig för den verkan preparatet har under avvikande förhållanden.

Förebyggande av skador på miljön:

På grund av inverkan på vattenlevande organismer bör man vid hantering av preparatet se till att bekämpningsmedlet inte kommer ut i vattendrag eller avloppsnät. Överblivet, oanvändbart bekämpningsmedel förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma ursköljda förpackningar förs till en allmän avstjälpningsplats.

Förpackningar/partiförpackningar:

1 l / 12 st.

Bruksanvisning

Användningssätt

Användning som sprutmedel: Används för bekämpning av insekter som rör sig på ytor, såsom skalbaggar, silverfiskar, myror samt getingar. Den bästa effekten fås då temperaturen överstiger 10 °C. Bruksmängd: - vid bekämpning av krypande insekter räcker 500 ml preparat utblandat i 4,5 l vatten till för behandling av 100 m2. - vid bekämpning av flygande insekter räcker 125 ml AquaPy utblandat i 4,875 l (= 5 liter) vatten till för behandling av 100 m2. Lösningen sprutas direkt på de ställen där insekterna håller till och på deras boplatser. Vid bekämpning av getingar riktas besprutningen mot deras bo på kvällen eller vid andra tider då getingarna rör sig så litet som möjligt.
Käyttömäärä: 
Då skadegörare uppenbarar sig. Vid bekämpning av getingar riktas besprutningen mot deras bo på kvällen, då getingarna rör sig så litet som möjligt. Behandlingen förnyas vid behov efter 1–2 veckor.

Användningssätt

Användning som dimsprutmedel: Preparatet används utblandat i vatten som dimsprutmedel och sprids med en termisk dimsprutanläggning eller med dimspruta. Dimsprutbehandling av en husdjursbyggnad får endast göras, då denna står tom. Bruksmängd: - flygande insekter 200 ml preparat utblandat i 800 ml vatten / 3000 m3. - krypande insekter 600 ml preparat utblandat i 400 ml vatten / 3000 m3. Användning i ULV-aggregat: - bekämpning av flygande insekter 200 ml preparat / 3000 m3. - bekämpning av krypande insekter 600 ml preparat / 3000 m3.
Käyttömäärä: 
Då skadegörare uppenbarar sig. Vid bekämpning av getingar riktas besprutningen mot deras bo på kvällen, då getingarna rör sig så litet som möjligt. Behandlingen förnyas vid behov efter 1–2 veckor.