Starane XL

För bekämpning av bredbladiga ogräs i klöverfria betes- och ensilagevallar, gräsfröodlingar, klöverfri skyddssäd samt i höst- och vårsäd.
  • synnerligen bred effekt mot ogräs i vallar
  • säker effekt även vid varierande väderförhållanden
  • bruksklar blandning för betes- och ensilagevallar
  • godkänt även för grundvattenområden

Aktiv substans

florasulam 2,5 g/l

fluroxipyr 1-metylheptylester 144,1 g/l (motsvarar fluroxipyr 100 g/l)

Produkten hör till resistengrupperna B och O

Egenskaper:

Starane XL är ett preparat för bekämpning av bredbladiga ogräs. Det har effekt mot ogräsen endast via bladen. I känsliga arter börjar effekten synas ett par dagar efter besprutningen. Tillväxten stannar upp och ogräsen vissnar inom 3–4 veckor. Preparatet kan användas i alla vallgräsarter.

Effektivitet:

Starane XL har god effekt mot följande ogräs: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penningört, förgätmigej, harkål, lomme, sommargyllen, åkergyllen och maskros. Effekten mot svinmålla, åkerviol och veronica-arter är otillräcklig.

Förhållanden vid besprutning:

Man kan spruta Starane XL då temperaturen överstiger +5 °C. Preparatet har effekt mot ogräsen endast via bladen. Efter besprutningen bör det vara uppehållsväder under minst 1 timme. Höstsäd besprutas tidigt på våren då tillväxten startar. Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas från broddens 2-bladstadium fram till slutet av bestockningen. Klöverfria vallar som grundas utan skyddssäd besprutas vid gräsets 2–4 -bladstadium under användning av den lägsta rekommenderade dosen.

Begränsningar i användningen:

Växter som är synnerligen känsliga mot preparatet är ärter, bönor och andra baljväxter samt tomat och potatis. Sprutan bör tvättas omsorgsfullt genast efter behandlingen då man övergår till att bespruta känsliga växter. Det rekommenderas att preparatet inte används, om beståndet lider av torka, för mycket nederbörd, nattfrost osv. Om man tvingas att harva upp ett skifte som behandlats med Starane XL, kan man på skiftet under året för behandlingen så stråsäd, majs eller rajgräs.

Karenstid:

I vallar 10 dygn.

Behärskandet av resistens:

Starane XL har synnerligen god effekt mot sådan stammar av våtarv som är motståndskraftiga mot lågdosmedel. Som blandningspartner för lågdosmedel avbryter Starane XL bildningen av motståndskraftiga stammar av ogräs.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st

Tips för användningen:

För bekämpning av gråbo rekommenderas tankblandningen Ariane S 2,0 l/ha + Starane XL 0,5 l/ha. Lägsta förvaringstemperatur är 0 °C.

Bruksanvisning

Ensilage- och betesvallar, gräsmattor och odlade betesmarker

På våren då tillväxten startar eller efter slåtter
Käyttömäärä: 
1,5–1,8 l/ha

Gräsfröodlingar

Vid gräsets 2–4-bladstadium
Käyttömäärä: 
1,5–1,8 l/ha

Höstsäd

På våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
1,0–1,2 l/ha

Höstsäd i tankblandningar

På våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
0,8 l/ha

Vårsäd och klöverfri skyddssäd

Från sädens 2-bladstadium till slutet av bestockningen
Käyttömäärä: 
0,8–1,0 l/ha

Vårsäd och klöverfri skyddssäd i tankblandningar

Från sädens 2-bladstadium till slutet av bestockningen
Käyttömäärä: 
0,6 l/ha

Effekt

Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkergyllen 5
Sommargyllen 5
Lomme 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 4
Åkerspärgel 3
Svinmålla 3
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Maskros 5
Åkerförgätmigej 5
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Åkerbinda 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Rölleka 4
Etternässla 4
Smörblomma 4
Gårdsskräppa 4
Bergsyra 4
Groblad 4
Blåklint 4
Rödplister 4
Jordrök 4
Trampgräs 4
Baldersbrå, övervintrande 4
Hundfloka 3
Åkerveronika 2
Åkerviol 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 3

Varningar

Xi, N, R36/38-43-67-50/53, S2-13-24-26-29-37-62

Minsta avstånd till vattendrag

3 m