Starane 180

För bekämpning av ogräs i odlingar av vår- och höstsäd, skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar och gräsmattor.
  • effektivt mot ogräs i vallar
  • det bästa ämnet för bekämpning av måra
  • i stråsäd en utmärkt blandningspartner
  • för bekämpning av motståndskraftigt våtarv

Aktiv substans

fluroxipyr 1-metylheptylester 260 g/l

Produkten hör till resistensgrupp O

Egenskaper:

Starane 180 är ett mångsidigt preparat för bekämpning av bredbladiga ogräs. Använt för sig är det ett utmärkt alternativ vid ogräsbekämpningen på betesvallar och hövallar. Starane 180 är en utmärkt blandningspartner som kompletterar effekten hos Express 50 SX, Primus och Ratio 50 SX. Det har effekt mot ogräsen endast via bladen. Preparatet kan användas i alla arter av vallgräs.

Effektivitet:

Starane 180 har god effekt mot följande ogräs: måra, våtarv, plister, förgätmigej, åkermolke, skräppa-arter, maskros, nässla, syror och groblad. Effekten börjar synas ett par dagar efter besprutningen. Tillväxten stannar upp och ogräsen vissnar inom 3–4 veckor.

Förhållanden vid besprutning:

Den bästa effekten fås då man sprutar vid varmt och fuktigt väder. Temperaturens nedre gräns är 12 °C. Preparatet har effekt mot ogräsen endast via bladen. Efter besprutningen bör det vara uppehållsväder under minst 1 timme. Höstsäd besprutas tidigt på våren då tillväxter startar. Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas från broddens 2-bladstadium fram till bestockningens slutskede. Klöverfria vallar som grundas utan skyddssäd besprutas vid gräsets 2–4-bladstadium under användning av den lägsta rekommenderade dosen.

Begränsningar i användningen:

Växter som är synnerligen känsliga mot preparatet är ärter, bönor och andra baljväxter samt tomat och potatis. Sprutan bör tvättas omsorgsfullt genast efter behandlingen då man övergår till att bespruta känsliga växter. Det rekommenderas att preparatet inte används, om beståndet lider av torka, för mycket nederbörd, nattfrost osv.

Karenstid:

I vallar 10 dygn.

Behärskandet av resistens:

Starane 180 har synnerligen god effekt mot sådan stammar av våtarv som är motståndskraftiga mot lågdosmedel. Som blandningspartner för lågdosmedel avbryter Starane XL bildningen av motståndskraftiga stammar av ogräs.

Förpackning/partiförpackning:

3 l / 4 st

Tips för användningen:

För bekämpning av gråbo rekommenderas tankblandningen Ariane S 2,0 l/ha + Starane 180 0,5 l/ha. Lägsta förvaringstemperatur är 0 °C.

Bruksanvisning

Ensilage- och hövallar, gräsmattor samt odlade betesmarker

På våren då tillväxten startar eller efter slåtter
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 ltr/ha

Vallar under året för anläggning, ingen skyddssäd

Då gräset är vid 2–4-bladstadiet
Käyttömäärä: 
0,7-0,8 ltr/ha

Höstsäd

På våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
0,6-0,8 ltr/ha

Vårsäd, klöverfri skyddssäd

Sädens 2-bladstadium fram till slutet av bestockningen
Käyttömäärä: 
0,5-0,7 ltr/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Etternässla 5
Gårdsskräppa 5
Bergsyra 5
Groblad 5
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Åkerbinda 5
Pilört 5
Våtarv 5
Maskros 4
Rödplister 4
Åkerförgätmigej 4
Baldersbrå, vårgroende 4
Rölleka 3
Smörblomma 3
Hundfloka 3
Åkerveronika 3
Blåklint 3
Jordrök 3
Trampgräs 3
Baldersbrå, övervintrande 3
Åkerviol 2
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Dån 5
Lomme 3
Åkerspärgel 3
Åkergyllen 2
Sommargyllen 2
Korsblomstriga ogräs 2
Svinmålla 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 3
Åkertistel 3
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N; R65-36-43-67-51753, S62-26-23-24-37-29-2-13

Olkienkäyttörajoitus

Halm från behandlad stråsäd får inte komposteras eller användas i växthus.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m