Primus

För bekämpning av bredbladiga ogräs i vår- och höstsäd, gräsfröodlingar och skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar.
  • har bättre effekt än andra medel vid kalla förhållanden
  • lämpar sig både för stråsäd och för vallar
  • har effekt mot bl. a. baldersbrå och måra
  • fungerande partner i tankblandningar
  • inga begränsningar för påföljande grödor

Aktiv substans

florasulam 50 g/ltr

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Primus erbjuder större valfrihet vad behandlingstidpunkten beträffar än andra medel. Preparatet är synnerligen skonsamt mot odlingsväxterna.

Effektivitet:

Primus har god effekt mot bl.a. följande ogräs: måra, våtarv, baldersbrå, trampört, åkerbinda och pilörtsarter, blåklint, förgätmigej, harkål, korsblomstriga ogräs, dån och lomme. Effekten mot åkerviol, plister, svinmålla, veronica-arter och åkertistel är något svagare. Primus verkar på ogräsen via bladen genom att förhindra aminosyrasyntesen. Jordarten har ingen inverkan på effekten.

Förhållanden vid besprutning:

Primus har effekt mot ogräsen redan vid +2 °C, vid lägre temperatur än något annat preparat. Inte ens nattfrost försvagar effekten mot ogräs, men effekten blir synlig med en viss fördröjning. En god effekt vid kalla förhållanden framhävs vid tidiga ogräsbesprutningar i vallar. Medlet är regnbeständigt en timme efter besprutningen.

Begränsningar i användningen:

Preparatet bör sprutas före början av stråskjutningen hos stråsäd. Om man blir tvungen att harva upp ett bestånd som behandlats med medlet, kan man samma år på skiftet så stråsäd, majs eller rajgräs.

Karenstid:

Slåtter- och betesvallar 7 dygn.

Behärskandet av resistens:

Primus fungerar som en förebyggare av uppkomsten av resistens, men om en motståndskraftig stam av ogräs redan finns på skiftet är det skäl att använda t.ex. preparatet Ariane S.

Förpackning/partiförpackning:

500 ml / 20 st

Tips för användningen:

I gräsfröodlingar säkrar tankblandningen Ariane S 2,0 l/ha / Primus 50 ml/ ha att åkern blir ren. För att säkra effekten mot svinmålla i stråsäd tillsätt Express 50 SX eller Ratio 50 SX till blandningen. Lägsta lagringstemperatur är 0 °C.

Bruksanvisning

Höstsäd

Vid sädens 3–4 -bladstadium, senast före stråskjutningens början
Käyttömäärä: 
0,06-0,1 ltr/ha + SitoPlus 0,1 ltr/ha

Vårsäd, skyddssäd för klöverfria vallar

Vid sädens 3–4 -bladstadium, senast före stråskjutningens början
Käyttömäärä: 
0,05-0,1 ltr/ha + SitoPlus 0,1 ltr/ha

Gräsfröodlingar

Tidigt på våren då tillväxten startat
Käyttömäärä: 
0,1–0,15 ltr/ha

Klöverfria vallar, anläggningsåret

Vid vallens 2-bladstadium
Käyttömäärä: 
0,05-0,1 ltr/ha + SitoPlus 0,1 ltr/ha

Klöverfria ensilage- och betesvallar, beten

På våren då tillväxten startat, vid behov på sommaren
Käyttömäärä: 
0,1-0,15 ltr/ha + SitoPlus 0,1 ltr/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Smörblomma 5
Blåklint 5
Åkerförgätmigej 5
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Trampgräs 5
Åkerbinda 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Våtarv 5
Rölleka 4
Etternässla 4
Gårdsskräppa 4
Maskros 4
Bergsyra 3
Jordrök 3
Hundfloka 2
Åkerveronika 2
Groblad 2
Rödplister 2
Åkerviol 2
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkergyllen 5
Sommargyllen 5
Lomme 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 4
Svinmålla 3
Åkerspärgel 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4

Varningar

N, R50/53, S2-13-29

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m