Premium Classic SX

För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd samt i skyddssäd för vallar.
  • högklassigt lågdosmedel för alla gårdar
  • lämpar sig för grundvattenområden
  • inga begränsningar i odlingsföljden eller för användningen av halmen
  • fullständig upplösbarhet ger säkerhet vid tvätt av tanken

Aktiv substans

tribenuron-metyl

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Premium Classic SX är ett lågdosmedel med bred effekt och smidig bruksmängd. Möjligheterna att framställa tankbladningar med medlet är synnerligen omfattande. Preparatet kan även användas i skyddssäd med klöverinblandning. SX-formulatet som tillhör en ny generation löser upp sig fullständigt i besprutningsvattnet och för med sig säkerhet och trygghet vid tvätt av tanken.

Effektivitet:

Premium Classic SX har bred effekt mot många ogräs i stråsäd. Vid de högsta rekommenderade bruksmängderna får man effekt även mot åkerviol, pilörtsarter, åkerbinda och trampört, åkermolke och åkertistel. Effekten mot måra speciellt vid en låg bruksmängd är svag.

Förhållanden vid besprutning:

Ett varmt och fuktigt väder gynnar effekten, men preparatet har effekt även vid låga temperaturer. Efter behandlingen avstannar ogräsens tillväxt genast, men effekten blir synlig först efter ca 10 dygn.

Begränsningar i användningen:

Vid besprutning av skyddssäd bör stråsäden ha kommit upp jämnt.

Karenstid:

Stråsäd skördad som foder 14 dygn.

Behärskandet av resistens:

Upprepad långvarig användning av preparatet kan öka risken för att det uppkommer stammar av tåliga ogräs. Tillsätt vart tredje eller fjärde år ett preparat som innehåller fluroxipyr till sprutvätskan.

Förpackning/partiförpackning:

150 g / 10 st

Tips för användningen:

Bekanta dig med de tvättinstruktioner som ges i texten på försäljningsemballaget. Premium Classic SX tål köld då det lagras under torra förhållanden. För att säkra effekten mot måra kan man till sprutvätskan tillsätta t.ex. Starane, Primus eller Cantor.

Bruksanvisning

Höstsäd

tidigt på våren då tillväxten startat
Käyttömäärä: 
15-22 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Vårsäd

vid sädens 2–4 -bladstadium, före början av stråskjutningen
Käyttömäärä: 
12-20 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Skyddssäd för vallar

då gräsbrodden är vid 2–3 -bladstadiet
Käyttömäärä: 
8-11 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Skyddssäd för vallar med klöverinblandning

klövern bör ha minst ett blad med 3 småblad
Käyttömäärä: 
8-11 g/ha + MCPA 0,5 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Harkål 5
Åkerbinda 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Maskros 4
Blåklint 4
Åkerförgätmigej 4
Trampgräs 4
Pilört 4
Baldersbrå, övervintrande 4
Groblad 3
Rödplister 3
Jordrök 3
Åkerviol 3
Småsnärjmåra 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 5
Dån 4
Åkerspärgel 3
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 3
Åkertistel 3
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, N, R43-50/53, S02-13-24-29-37

Minsta avstånd till vattendrag

3 m