Matrigon 72 SG

För bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta, i odlingar av rybs, raps och jordgubbe, majs, gräsfröodlingar, klöverfria vallar och betesmarker samt i plantskolor och planteringar av förvedade växter.
  • effektivt medel för bekämpning av ogräs med djupgående rotsystem
  • transporteras till rötterna – långvarig verkan
  • har effekt mot många svårbekämpade ogräs

Aktiv substans

klopyralid 720 g/kg

Produkten hör till resistensgrupp O

Egenskaper:

Det nya kraftiga formulatet av Matrigon, som nu är i granulatform, innebär att doseringen blir ännu lättare att göra. Medlet verkar på ogräsen via bladen. Matrigon är ett specialmedel som används när man behöver bekämpa ogräs med djupgående rotsystem, såsom åkermolke och åkertistel.

Effektivitet:

Verkningssättet hos Matrigon är det samma som hos hormonerna; tillväxten hos ogräset stimuleras till att bli alltför kraftig så att det slutligen dör. Förutom mot åkermolke, åkertistel och brunskära har medlet effekt också mot baldersbrå, gatkamomill, hästhov, korsört, blåklint, harkål, gråbo, åkerbinda, maskros och rölleka.

Förhållanden vid besprutning:

Den bästa möjliga effekten fås, då besprutningen görs på morgonen då luftens relativa fuktighet är hög och temperaturen är minst 12 °C men gärna närmare 20 °C. Besprutningen bör framflyttas, om frostnätter har utlovats eller om odlingsväxten lider av torka eller av alltför höga temperaturer.

Begränsningar i användningen:

I sockerbeta bör intervallet mellan en behandling med Matrigon och en behandling med Safari vara två veckor. Vinbärsbuskar borde skyddas vid besprutningen. Vissa jordgubbssorter(Korona) kan vara känsliga för Matrigon. Bespruta inte jordgubbe som odlas på plast under året för plantering. Vid besprutning bör man se upp för vinddrift speciellt i närhet av odlingar av utsädespotatis. I vinbär görs besprutningen på våren. Följande odlingsväxter är känsliga för Matrigon: potatis och tomat; ärter, bönor och andra baljväxter, morot och andra flockblomstriga växter, sallad och andra korgblomstriga växter. Undvik odling av dessa växter följande år. Växtdelar som behandlats med Matrigon får inte användas i växthus eller i komposter

Karenstid:

Vallar 7 dygn.

Förpackning/partiförpackning:

1 kg / 10 st

Tips för användningen:

I socker- och rödbeta kan Matrigon sprutas i tankblandning med Medifam 320 SC. Matrigon kan sprutas i blandningar med de flesta medel mot skadeinsekter eller mot växtsjukdomar samt med spårämnesgödselmedel. Preparatet får inte blandas med flytande kvävegödselmedel.

Bruksanvisning

Vårrybs och -raps

Tvåbladstadiet – före början av blomningen (BBCH 12–55)
Käyttömäärä: 
140-165 g/ha

Höstrybs och -raps

Rosettstadiet – före början av blomningen (BBCH 30–55)
Käyttömäärä: 
165 g/ha

Majs

Trebladstadiet – sexbladstadiet (BBCH 13–16)
Käyttömäärä: 
110-165 g/ha

Socker-, röd- och foderbeta

Tvåbladstadiet – fembladstadiet (BBCH 12–15)
Käyttömäärä: 
140-165 g/ha

Jordgubbe

Efter skörden, dock före 15 augusti
Käyttömäärä: 
165 g/ha

Förvedade växter, plantskolor

På våren
Käyttömäärä: 
165 g/ha

Gräsfrö, klöverfri vall, betesmarker

Bestockningen – före flaggbladstadiet (BBCH 21–37)
Käyttömäärä: 
110-165 g/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Smörblomma 5
Åkerveronika 5
Brunskära 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Rölleka 4
Hundfloka 4
Gårdsskräppa 4
Bergsyra 4
Gatkamomill 4
Nattskatta 4
Korsört 4
Harkål 4
Trampgräs 3
Pilört 3
Etternässla 2
Rödplister 2
Åkerförgätmigej 2
Åkerviol 2
Småsnärjmåra 2
Åkerbinda 2
Våtarv 2
Jordrök 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkergyllen 5
Korsblomstriga ogräs 5
Sommargyllen 2
Lomme 2
Dån 2
Svinmålla 2
Åkerspärgel 1
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 5
Åkertistel 5
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 1
Can be used in groundwater area

Regnbeständig

Sex timmar efter behandlingen

Olkienkäyttörajoitus

Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei saa käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa

Jälkikasvirajoitteet

potatis och tomat; ärter, bönor och andra baljväxter, morot och andra flockblomstriga växter, sallad och andra korgblomstriga växter.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m