Hedonal-MCPA

För bekämpning av lättbekämpade ogräs i odlingar av stråsäd, ärter, lin och i vallodlingar samt i gräsmattor, på dikeskanter och på vägrenar.
  • förmånligt basmedel för ogräsbekämpning i höst- och vårsäd
  • många användningsområden
  • lämpar sig för sent sprutade fläckbehandlingar

Aktiv substans

MCPA 750 g/l

Produkten hör till resistensgrupp O

Egenskaper:

Ett starkt, MCPA-haltigt specialsprutmedel för bekämpning av fröogräs. Den aktiva substansen i produkten är MCPA som dimetylaminsalt, vilket verkar bäst under svåra förhållanden.

Effektivitet:

MCPA-preparatet har god effekt mot svinmålla, dån och korsblomstriga ogräs. Preparatet har ingen eller dålig effekt mot bl.a. harkål, måra, viol, dån, våtarv, baldersbrå, syror samt pilörtsarter och trampört. Preparatet verkar via bladen och dess verkningssätt är hormonal.

Förhållanden vid besprutning:

Efter besprutningen måste det vara uppehållsväder i två timmar för att preparatet skall hinna upptas i ogräsen. Effekten blir snabbt synlig efter besprutningen och inom ett par veckors tid vissnar ogräsen helt och hållet.

Begränsningar i användningen:

Preparatet bör sprutas före sädens stråskjutning startar. Undantag är bekämpning av åkertistel och åkermolke som fläckbehandling, då Hedonal-MCPA bör sprutas före sädens axgång. Behandlade vallar får inte användas som foder under året för anläggning. Halm från behandlad stråsäd får inte komposteras eller användas som växtunderlag i växthus.

Karenstid:

Behandlade vallar får inte användas som foder.

Förpackning/partiförpackning:

10 l / 2 st

Tips för användningen:

Den lägsta rekommenderade dosen kan minskas med 20–40 %, om ogräsen närmast är svinmålla, dån eller korsblomstriga ogräs. Lägsta lagringstemperaturen är -30 °C.

Bruksanvisning

Vårsäd utan klöver

Vid broddstadiet, då ogräsen är små
Käyttömäärä: 
1,3-2,0 l/ha

Vårsäd som skyddssäd för klöver

Vid broddstadiet, då klövern har 2–4 örtblad
Käyttömäärä: 
1,0 l/ha

Höstsäd

Vid broddstadiet på hösten, då stråsäden har 2–3 blad
Käyttömäärä: 
1-1,3 l/ha

Gräsfröodlingar

Tidigt på våren
Käyttömäärä: 
3,5-4 l/ha

Vallodlingar utan klöver

Vid grundandet av vallen då gräset är vid broddstadiet
Käyttömäärä: 
1,3-2 l/ha

Vallodlingar med klöver

Vis grundandet av vallen då klövern har 2–3 örtblad
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Gräsmattor

På våren, för- eller sensommaren
Käyttömäärä: 
3,3-4 l/ha

Oljelin

Då linplantorna är 5 cm höga
Käyttömäärä: 
1,3 l/ha

Ärter

Då ogräsplantorna är små och ärterna 5–8 cm
Käyttömäärä: 
0,2-0,35 l/ha

Dikesrenar och vägkanter

Under växtperioden
Käyttömäärä: 
3,3-4 l/ha

Fläckbehandling i stråsäd mot åkertistel och åkermolke

Under sädens stråskjutning före axgången
Käyttömäärä: 
0,7–1,3 % lösning (0,7–1,3 dl / 10 l vatten)

Effekt

Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 5
Åkerspärgel 3
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Groblad 3
Maskros 3
Baldersbrå, vårgroende 3
Våtarv 3
Blåklint 2
Rödplister 2
Åkerförgätmigej 2
Jordrök 2
Harkål 2
Åkerviol 2
Småsnärjmåra 2
Trampgräs 2
Åkerbinda 2
Pilört 2
Baldersbrå, övervintrande 2

Varningar

Xn, N, R22-41-50/53, S2-13-23-26-29-37/39-46

Jälkikasvirajoitteet

Jos kasvusto joudutaan käsittelyn jälkeen rikkomaan lohkolla voi samana vuonna viljellä viljaa, maissia tai muita heinäkasveja.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m