Harmony® 50 SX®

För bekämpning av ogräs i skyddssäd för vallar (också klöver), i odlade betesvallar och i fodermajs.
  • specialmedel för ogräsbekämpning i vallar
  • i fodermajs en bred lösning genom kombinerad användning tillsammans med Titus WSB
  • ingen grundvattenbegränsning

Aktiv substans

tifensulfuron-metyl 500 g/kg

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Harmony® 50 SX är ett lågdosmedel vars användning är smidig. Det erbjuder breda möjligheter för tankblandningar och det lämpar sig väl för bekämpning av ogräs i fodermajs och vallar.

Effektivitet:

Preparatet har en god effekt mot många arter av ogräs. Vid användning på betesmarker har Harmony utmärkt effekt mot bl.a. skräppor, hundfloka, nässlor och lomme.

Besprutningsförhållanden:

Vid användning på beten borde temperaturen vara minst +12 °C. Ett varmt och fuktigt väder befrämjar effekten. Efter behandlingen upphör tillväxten hos ogräsen genast, men den slutliga effekten blir synlig först efter ca 10 dygn.

Begränsningar i användningen:

Vid besprutning av skyddssäd bör stråsäden ha kommit upp jämnt. Kan inte användas i betesvallar som anlagts samma år utan skyddssäd. Bestånd som lider av blöta får inte besprutas. Majs borde inte besprutas då dess blad är fuktiga. Majs borde inte längre behandlas efter 6-bladstadiet.

Karenstid:

Djuren kan släppas ut på betet 7 dygn efter behandlingen. I fodermajs är karenstiden 60 dygn.

Behärskandet av resistens:

En långvarig upprepad användning av preparatet kan öka risken för uppkomst av tåliga stammar av ogräs. Tillsätt med 3–4 års intervall ett preparat som innehållet fluroxipyr till sprutvätskan.

Förpackning/partiförpackning:

100 g / 10 st

Tips för användningen:

Bekanta dig med de tvättinstruktioner som ges i texten på försäljningsemballaget. Harmony® 50 SX tål köld då det lagras under torra förhållanden. I fodermajs kan man använda ett effektivt program omfattande två behandlingar, i vilka Titus WSB ingår, varvid även kvickroten blir bekämpad.

Bruksanvisning

Skyddssäd för vallar, även klöver

Från sädens 2-bladstadium fram till 2-nodsatdiet, dock före början av stråskjutningen.
Käyttömäärä: 
15 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha

Betesmarker

Ca 2 veckor efter slåtter av ratorna, då ogräsen är vid god tillväxt, före ogräsens blomning.
Käyttömäärä: 
15-20 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Fodermajs

Som engångsbehandling vid ogräsens hjärtbladstadium.
Käyttömäärä: 
15 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Fodermajs

Vid delad behandling den följande behandlingen 10–12 dygn efter den första.
Käyttömäärä: 
1. behandling: 11,25 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha 2.behandling 7,5 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha

Fodermajs

Delad behandling tillsammans med Titus WSB
Käyttömäärä: 
1. behandling Harmony 11,25 g + Titus 30 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha 2. behandling Harmony 7,5 g + Titus 20 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rölleka 5
Etternässla 5
Smörblomma 5
Gårdsskräppa 5
Bergsyra 5
Åkerförgätmigej 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Rödplister 4
Jordrök 4
Harkål 4
Åkerviol 4
Trampgräs 4
Åkerbinda 4
Hundfloka 3
Småsnärjmåra 3
Åkerveronika 2
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkergyllen 5
Sommargyllen 5
Lomme 5
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 5
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4
Can be used in groundwater area

Varningar

N, R50/53, S02-13-29

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m