Gallery

För bekämpning av ogräs på marken under fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar samt i plantskolor för och planteringar av förvedade prydnadsväxter samt på skolningsarealer för barrträd vid skogsplantskolor.
  • långvarig effekt
  • skonsamt för odlingsväxterna
  • kan förenas med andra preparat
  • verkar via marken

Aktiv substans

isoxaben 500 g/l

Produkten hör till resistensgrupp L

Egenskaper:

Gallery är ett långtidsverkande preparat som har effekt mot ettåriga bredbladiga fröogräs. Gallery är ett enbart jordverkande preparat, som uppsugs i växterna via det groende fröets rötter och hjärtbladsplantans stam.

Effektivitet:

Gallery har god effekt mot bl.a. följande ogräs: baldersbrå, daggkåpa, etternässla, förgätmigej, groblad, prästkrage, jordrök, gatkamomill, lomme, plister, rybs, raps, svinmålla, Veronica-arter, vägmålla, våtarv, åkerpilört, åkerspergel och åkerviol. Effekten är måttlig mot följande ogräs: duntrav, trampört, korsört och måra. Gallery har ingen effekt mot rotogräs eller mot gräsartade ogräs.

Förhållanden vid besprutning:

Den bästa effekten fås i jämnt och fint bearbetad, fuktig jord. Om jorden är torr kan effekten säkras genom bevattning (20–30 mm) inom ett par dygn efter behandlingen. Bevattningen bör utföras så, att ytavrinning inte uppstår. Gallerys verkningstid på mull- och torvmarker är kort. Preparatet kan användas 1–2 gånger under växtperioden, men den sammanlagda bruksmängden får inte överstiga 1,0 l/ha.

Begränsningar i användningen:

Vid odling av jordgubbar på plast får man endast behandla radmellanrummen med preparatet. Preparatet får inte användas på samma skifte under på varandra följande år. Under den växtperiod som följer på behandlingen kan på samma skifte odlas spannmål eller andra gräsväxter först efter det skiftet plöjts. Under därpå följande växtperiod är det inga begränsningar vid val av odlingsväxter. I jordgubbe kan behandlingen minska antalet revplantor. Preparatet får inte användas omedelbart före sådd eller plantering av odlingsväxten. Efter året för behandling kan odlas spannmål eller andra gräsväxter efter det skiftet plöjts.

Förpackning/partiförpackning:

500 ml/ 10 st

Tips för användningen:

De flesta förvedade prydnadsväxter tål en behandling utan att skadas. Tåligheten hos alla arter och sorter av prydnadsväxter under varierande odlingsförhållanden i framför allt plantskolor kan inte garanteras, varför det är skäl att först testa preparatet på en liten areal. Växter som hör till följande släkten kan under vissa förhållanden vara känsliga: Buddleia, Cornus, Euonymus, Hydrangea och Ligustrum samt vissa Rhododendron-hybrider. Förvaringstemperatur över 0 °C.

Bruksanvisning

ennen rikkakasvien taimelletuloa
Käyttömäärä: 
0,5-1,0 l/ha

Fruktträd, bärbuskar, hallon och jordgubbe

Före ogräsens uppkomst
Käyttömäärä: 
0,3-1,0 l/ha

Plantskolor för förvedade prydnadsväxter

Före ogräsens uppkomst
Käyttömäärä: 
0,5-1,0 l/ha

Planteringar av förvedade prydnadsväxter

Före ogräsens uppkomst
Käyttömäärä: 
0,5-1,0 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Gatkamomill 5
Rödplister 5
Jordrök 5
Åkerviol 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Nattskatta 4
Åkerförgätmigej 4
Korsört 3
Harkål 3
Småsnärjmåra 3
Trampgräs 3
Åkerbinda 3
Pilört 3
Brunskära 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 4
Dån 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 2
Åkertistel 2
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 1

Varningar

Xi, R43-53, S2-13-24-29-46

Jälkikasvirajoitteet

Käsittelyä seuraavana vuonna voidaan kynnön jälkeen viljellä viljaa ja heinää.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Under året som följer på behandlingen kan man efter plöjning odla stråsäd och gräsväxter.