Broadway

För bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i höstsäd samt i vårvete och -råg.
  • medlet med den bredaste effekten på marknaden
  • effekt både mot bredbladiga och gräsartade ogräs
  • effekt även mot flyghavre
  • behöver ingen blandningspartner

Aktiv substans

pyroxulam 68,3 g/kg

florasulam 22,8 g/kg

Produkten hör till resistengrupp B

Egenskaper:

Av produkterna på marknaden är det Broadway som har den bredaste effekten. Det har en synnerligen god effekt mot de vanliga bredbladiga ogräsen på en stråsädsåker och dessutom mot många gräsartade ogräs. Medlet som är i granulatform är lätt att dosera. Produkten har den egenskapen att den förkortar strået hos stråsäd.

Effektvitet:

Broadway har effekt även mot gräsartade ogräs såsom kvickrot, råglosta, åkerven, timotej, ängssvingel, renkavle, rajgräs och flyghavre samt mot bredbladiga ogräs såsom måra, baldersbrå, våtarv, korsblomstriga ogräs, åkerviol, åkerpilörtsarter, åkerbinda och trampört. Medlet verkar på ogräsen via bladen och därför måste ogräsen ha satt planta vid besprutningsögonblicket. Besprutningen måste dock göras före starten hos sädens stråskjutning för att beståndet inte allt för mycket skall skymma ogräsen. Preparatet kan användas på alla jordarter.

Förhållanden vid besprutning:

Den bästa besprutningseffekten fås när man besprutar ogräsen då dessa är vid aktiv tillväxt. Detta bör man fästa uppmärksamhet vid speciellt vid tidiga besprutningar i höstsäd. Goda fuktförhållanden och en lufttemperatur över +8 °C förbättrar effekten. Ett bestånd som lider av köld, torka, blöta, skadeinsekter eller av någon annan stressfaktor får inte besprutas. Var försiktig nära andra odlingsväxter och se upp för vinddrift. Broadway är regnbeständigt en timme efter besprutningen.

Begränsningar i användningen:

På grund av risken för skada får preparatet Broadway inte sprutas i tankblandning med flytande kvävegödselmedel eller med preparat som innehåller metsulfuron. Besprutningsintervallet som rekommenderas till dessa medel är minst 7 dagar. Om man blir tvungen att harva upp ett bestånd som behandlats med Broadway på våren, får man på skiftet under behandlingsåret så stråsäd, majs eller rajgräs. Under året som följer efter behandlingen är det inga som helst begränsningar vid valet av odlingsväxt.

Behärskandet av resistens:

Under samma år får man på skiftet i fråga inte mot gräsartade ogräs använda andra bekämpningsmedel som innehåller ALS-inhibitorer

Förpackning/partiförpackning:

1 kg/ 10 st

Tips för användningen:

Om det på skiftet finns stora plantor av baldersbrå, åkertistel och åkermolke bekämpas dessa med tankblandningen Broadway 150 g/ha + Primus 25 ml/ha eller Mustand Forte 0,5 l/ha. Häll preparatet Broadway långsamt i den till hälften fyllda sprutan, rör om och fyll  sprutan. Tillsätt fästmedlet Dassoil till sist till sprutan. Om man häller Broadway snabbt i spruttanken kan detta resultera i att det bildas en klump på sprutans botten.

Bruksanvisning

Höstvete och -råg

Vid bestockningsskedet, före stråskjutningens början (BBCH 21–32)
Käyttömäärä: 
165–200 + 0,5 l/ha Dassoil-fästmedel

Vårvete och -råg

Vid bestockningsskedet, före stråskjutningens början (BBCH 21–32)
Käyttömäärä: 
150 + 0,5 l/ha Dassoil-fästmedel

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 5
Kvickrot 3
Renkalve 2
Vitgröe 2
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 5
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Blåklint 5
Åkerförgätmigej 5
Småsnärjmåra 5
Trampgräs 5
Åkerbinda 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Våtarv 5
Maskros 4
Rödplister 4
Jordrök 4
Harkål 4
Åkerviol 4
Groblad 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 5
Dån 4
Åkerspärgel 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 3
Åkertistel 3

Varningar

N, R50/53, S2-13-29

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Får användas vartannat år på samma åker