Ariane S

För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd, i klöverfria vallar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i gräsfröodlingar samt i energigräs.
  • synnerligen bred effekt
  • långvarig effekt mot åkertistel och åkermolke
  • synnerligen skonsamt för stråsäd och gräsfröodlingar
  • godkänt också för grundvattenområden

Aktiv substans

MCPA 200 g/l

klopyralid 20 g/l

fluroxipyr 40 g/l

Produkten hör till resistensgrupp o

Egenskaper:

Ariane S är ett effektivt preparat för bekämpning av bredbladiga fröogräs. Blandningen av tre aktiva substanser, klopyralid, fluroxipyr och MCPA, ger en synnerligen bred effekt mot bredbladiga ogräsarter.

Effektivitet:

Ariane S har effekt mot många svårbekämpade ogräs, såsom mot åkertistel, åkermolke, måra, baldersbrå, pilörtsarter, åkerbinda och trampört då man använder de högsta rekommenderade doserna. Preparatet verkar mot ogräsen via bladen. Den aktiva substansen klopyralid ger långvarig effekt vid bekämpning av åkertistel och åkermolke, eftersom klopyralidet synnerligen effektivt transporteras in i rotsystemet.

Förhållanden vid besprutning:

Besprutningen görs på våren, då temperaturen överstiger +12 °C och man inte behöver vara rädd för nattfrost. Under en period med kallt väder lönar det sig att senarelägga besprutningen för att man skall få fram den bästa effekten. Ariane S har vid goda, varma förhållanden effekt även mot stora ogräsplantor. Efter besprutningen bör det vara uppehållsväder i ett par timmar för att preparatet skall hinna tas upp av ogräsplantorna. Effekten syns några dagar efter besprutningen, och ogräsen vissnar helt inom ett par veckor efter behandlingen. Preparatet är regnbeständigt 2 timmar efter besprutningen.

Vattenmängd:

Från stråsädens 3–4 -bladstadium fram till 4–6 -bladstadiet 150–200 l/ha och vid besprutningar görs senare än detta 200–400 l/ha.

Begränsningar i användningen:

Preparatet måste sprutas innan sädens stråskjutning startar. Halm från behandlad stråsäd får inte komposteras eller användas i växthus. Odla inte följande år känsliga växter såsom potatis eller ärter. Vid besprutning bör man se upp för vinddrift speciellt i närheten av odlingar av utsädespotatis och grönsaker.

Karenstid:

I vallar 30 dygn.

Behärskandet av resistens:

Ariane S har en synnerligen god effekt mot motståndskraftiga stammar av våtarv.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st., 20 l / 1 st.

Bruksanvisning

Höstsäd och fröodlingar av timotej

Tidigt på våren när tillväxten startar
Käyttömäärä: 
2,0-3,0 l/ha

Fröodlingar av andra gräsväxter

Tidigt på våren när tillväxten startar
Käyttömäärä: 
2,0–3,5 l/ha

Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar

Vid sädens 3–4 -bladstadium, innan stråets längdtillväxt har börjat
Käyttömäärä: 
1,75–2,5 l/ha

Vallar under anläggningsåret (ingen skyddssäd)

Då gräsen har minst 3–4 blad, ogräsen är vid plantstadiet
Käyttömäärä: 
1,75–2,0 l/ha

Etablerade klöverfria vallar

På våren när ogräsen är vid plantstadiet
Käyttömäärä: 
2,0–3,5 l/ha

Energigräs, rörflen

våren som följer på sådden
Käyttömäärä: 
2,0–3,0 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rölleka 5
Etternässla 5
Smörblomma 5
Gårdsskräppa 5
Bergsyra 5
Åkerveronika 5
Groblad 5
Maskros 5
Blåklint 5
Rödplister 5
Åkerförgätmigej 5
Jordrök 5
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Trampgräs 5
Åkerbinda 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Hundfloka 3
Åkerviol 3
Baldersbrå, övervintrande 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkergyllen 5
Sommargyllen 5
Lomme 5
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 5
Dån 4
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 5
Åkertistel 5
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 1
Kvickrot 1
Renkalve 1
Vitgröe 1
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, N, R36-43-51/53, S2-13-23-24/25-29/35-37-46

Regnbeständig

Två timmar efter behandlingen

Olkienkäyttörajoitus

Halm från behandlad stråsäd får inte komposteras eller användas i växthus.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m