Ally® Class 50 WG

För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd.
  • synnerligen effektiv blandning av lågdosmedel
  • lämpar sig väl för direktsådda eller lätt bearbetade åkrar
  • har även markverkan

Aktiv substans

metsulfuron-metyl 100 g/kg

karfentrazon-etyl 400 g/kg

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Ally Class 50 WG är en bruksklar blandning av två aktiva substanser som kompletterar varandra. Preparatet innehåller förutom metsulfuron, som är välkänt från Ally 50 ST, även ytaktivt verkande karfentrazon, vilket på ett utmärkt sätt kompletterar effekten mot mera svårbekämpade ogräs.

Effektivitet:

Preparatet har synnerligen bred effekt mot många ogräs. Preparatet lämpar sig väl för direktsådda och lättbearbetade skiften, där det kan förekomma många övervintrade arter av ogräs, såsom baldersbrå, måra, plister, harkål och åkerviol. Efter behandlingen stannar ogräsens tillväxt upp genast, men verkan blir synlig på ett varierande sätt i olika arter av ogräs, från några dagar till t.o.m. 4 veckor.

Förhållanden vid besprutning:

Ally Class har god effekt även vid svalt väder. Fuktighet i marken förbättrar effekten. Preparatet är regnbeständigt två timmar efter besprutningen. Preparatet kan förorsaka punktformade fläckar i beståndet. Fläckarna, som kan vara kraftiga, försvinner efter ca 2–3 veckor.

Begränsningar i användningen:

Kan inte användas i skyddssäd. På ett skifte som behandlats med preparatet får inte odlas rybs eller raps om det förflutit mindre än 6 månader efter behandlingen. Följande år får man odla stråsäd, skyddssäd, rybs, raps, potatis, ärter, bönor eller lin. Andra växter än de ovan nämnda får odlas 18 månader efter behandlingen. Om man blir tvungen att harva upp ett område som besprutats, får man endast så stråsäd på området. För undvikande av brännskador får Ally Class inte blandas med sådana preparat som innehåller oljor eller fästmedel. Preparatet kan blandas med vattenbaserade bekämpningsmedel mot skadeinsekter, såsom Sumi Alpha. Av tillväxtregulatorer kan med Ally Class blandas klormekvatklorid (CCC), dock så att bruksmängden är högst 1 l/ha. Fästmedel används inte tillsammans med Ally Class. Man borde inte använda Ally Class i bestånd som lider av torka blöta, har bildat liggsäd eller på annat sätt är försvagat av skadegörare, sjukdomar eller köld. Av Ally Class får man på ett skifte använda högst 50 g/ha. Preparatet kan inte användas på grundvattenområden.

Förpackning/partiförpackning:

250 g/ 10 st

Tips för användningen:

Ally Class doseras i sprutan då denna är till hälften fylld med vatten. Preparatet löser bäst upp sig i ett vatten vars temperatur är 12–15 °C. Den bruksfärdiga sprutlösningen borde användas så fort som möjligt. Bekanta dig med de tvättinstruktioner som finns i texten på försäljningsemballaget. Ally® Class tål köld då det lagras under torra förhållanden.

Bruksanvisning

Höstsäd

På våren vid sädens 3–4 bladstadium, före början av stråskjutningen.
Käyttömäärä: 
40–50 g/ha

Vårsäd

På våren vid sädens 2–4 bladstadium, före början av stråskjutningen.
Käyttömäärä: 
30–40 g/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rödplister 5
Åkerförgätmigej 5
Åkerviol 5
Småsnärjmåra 5
Pilört 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Våtarv 5
Maskros 4
Jordrök 4
Harkål 4
Trampgräs 4
Åkerbinda 4
Groblad 3
Blåklint 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 5
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 4
Kvickrot 1
Renkalve 1
Vitgröe 1
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4

Varningar

Xi, N, R43-50/53, S02-13-24-29-37

Regnbeständig

Två timmar efter behandlingen

Jälkikasvirajoitteet

På skiftet får inte odlas rybs eller raps om det förflutit mindre än 6 månader efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

syysrypsi ja -rapsi voivat vioittua jos käsittelystä on alle 6 kk.