Fungazil SL 100

För betning av utsädespotatis vid bekämpning av silverskorv, Phoma-torröta, Fusarium- torröta och blåsskorv. Utvidgat användningsområde (off-label): För bekämpning av mjöldagg i gurka, frilandsgurka, sommarsquash, melon, tomat, paprika, äggplanta och prydnadsväxter vid odling i växthus. I snittrosor har preparatet även verkan mot sjukdomen svartfläcksjuka (Diplocarpon rosae). Preparatet har även sidoeffekt mot gråmögel och växtsjukdomar förorsakade av svampen Mycoaphaerella.
  • effektivt betningsmedel för utsädespotatis
  • lokalsystemiskt medel
  • lämpar sig nu för ljusodling av grönsaker – karenstid 1 dygn

Aktiv substans

imazalil 100 g/l

Egenskaper:

Den aktiva substansen i Fungazil 100 SL tränger in i växtens ytliga cellvävnad under sönderdelning av svampens cellväggar varvid svampmycelet förstörs. Eftersom preparatet har en svag helande verkan ger behandling av utsädespotatisen före lagringen och beståndsbesprutningar genast då sjukdomssymptomen blir synliga den bästa effekten.

Effektivitet:

Fungazil 100 SL har i utsädespotatis effekt mot utsädesburna sjukdomar såsom silverskorv, Phoma-torröta, Fusarium-torröta och blåsskorv. I växthusodling används preparatet för bekämpning av mjöldaggsvampar varvid man får sidoeffekt mot svartfläcksjuka i rosor, gråmögel och svartprickröta i gurka. Det effektivaste är att göra ett besprutningsblock vilket består av 2–3 på varandra följande besprutningar med 7–10 dygns intervall.

Förhållanden vid behandling:

Potatisarna borde rulla runt vid betning för att bli behandlade från alla sidor. Potatisarna som betas bör vara så fria från mull som möjligt och vara vid vila. Den mest effektiva behandlingen fås då betningen görs omedelbart efter upptagningen i samband med inlagringen. Preparatet Fungazil 100 SL bör inte vid odling i växthus bespruta svid klart solsken. Vid behandling på eftermiddagen bör sprutmedlet torka in i beståndet före natten.

Vattenmängd:

Preparatet används som sådant utan utblandning eller 150 ml Fungazil 100 SL utblandat i 1–2 liter vatten vid betning av potatis. Av sprutvätska används högst 200 liter för 1000 m 2 vid växthusodling.

Begränsningar i användningen:

Preparatet får inte användas i tidigpotatis. Ett bekämpningsblock per år är tillåtet. Det rekommenderas att man gör en provbesprutning på el liten areal i sorter där man inte har erfarenheter av användning av produkten.

Karenstider:

Fruktgrönsaker 1 dygn. Arbetshygienisk karenstid 24 timmar.

Behärskandet av resistens:

Resistensrisken för Fungazil 100 SL är medelmåttlig. Medlet hör till gruppen DMI-fungicider. För att man skall undvika resistens används imazalil i bekämpningsblock, två eller högst tre gånger efter varandra med 7–10 dygns intervall. Åt samma bestånd bör imazalil under en växtsäsong användas i ett bekämpningsblock. I grönsaksbestånd ingår högst två behandlingar med Fungazil 100 SL i ett bekämpningsblock. Efter detta bör vid bekämpning användas en aktiv substans med annat verkningssätt ifrån någon annan grupp av aktiva  substanser. Högst vart tredje bekämpningsblock kan utgöras av imazalil.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 3 st

Tips vid användningen:

Kalldimsprutning av produkten Fungazil 100 SL i höga bestånd eller i växthus ger ett ojämnt bekämpningsresultat och kan på så vis påskynda uppkomsten av resistens. Vi rekommenderar besprutning i stället för kalldimsprutning.

Bruksanvisning

Potatis

Före lagringen eller i början av lagringen
Käyttömäärä: 
150 ml / 1000 kg potatis

Off- label:

Gurkor, sommarsquash och melon i växthus

Besprutning genast då symptom på mjöldagg syns och behandlingen förnyas efter 7–10 dygn.
Käyttömäärä: 
50–100 ml preparat / 100 l vatten

Tomat, paprika och äggplanta i växthus

Besprutning genast då symptom på mjöldagg syns och behandlingen förnyas efter 7–10 dygn.
Käyttömäärä: 
200 ml preparat / 100 l vatten

Rosor i växthus

Besprutning genast då de första symptomen på mjöldagg syns.
Käyttömäärä: 
200–300 ml preparat / 100 l vatten

Begonior i växthus

Besprutning genast då de första symptomen på mjöldagg syns.
Käyttömäärä: 
50–100 ml preparat / 100 l vatten

Andra prydnadsväxter i växthus

Besprutning genast då de första symptomen på mjöldagg syns.
Käyttömäärä: 
50 ml preparat / 100 l vatten

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Blåskorv 5
Torröta 5
Phoma- torröta 5
Silverskorv 5
Mjöldagg 5
Gråmögel 3
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, N; R 41-51/53, S2-13-26-29-39