Swipe

För bekämpning av flyghavre, rajgräs och renkavle i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.
  • Varmatoiminen
  • Erittäin tehokas
  • Tehoaa myös luohoon, raiheinään ja rikkapuntarpäähän

Aktiv substans

pinoxaden 50 g/l

Produkten hör till grupp A av aktiva substanser

ANVÄNDNING OCH BRUKSMÄNGDER:

Brukstidpunkten är på försommaren under stråsädens stråskjutning med början från bestockningen fram till tidigt flaggbladstadium. Preparatet verkar endast via bladen, varför flyghavre och de andra gräsarterna som skall bekämpas bör vara på broddstadiet. Flyghavrens vippa får inte vara synlig vid besprutningsögonblicket. Flyghavre: 0,7–0,9 l/ha vid slutet av flyghavrens bestockning fram till dess flaggbladstadium. Stråsäden är vanligen vid samma utvecklingsstadium vid denna tidpunkt. Bruksmängden väljs beroende på besprutningstidpunkt och förekomsten av flyghavre. Vid ett sent utvecklingsstadium och vid riklig förekomst av flyghavre används den högsta dosen. Övriga gräsartade ogräs: Åkerven 0,7–0,9 l/ha vid stråsädens bestockningsstadium före det gräsartade ogräsets bestockning, rajgräs och renkavle 0,9–1,2 l/ha vid stråsädens bestockningsstadium före det gräsartade ogräsets bestockning.

TANKBLANDNINGAR:

Swipe kan sprutas i blandning med de flesta bekämpningsmedel mot växtsjukdomar och skadeinsekter samt med tillväxtregulatorerna Sonis, Moddus M och CCC-medel. Av ogräsmedlen kan Swipe sprutas i blandning med prepaten Classic 50 SX, Refine Super SX och Twist Combo. Blandning med andra ogräsmedel rekommenderas inte. Med dem bör en behandling göras 7–10 dygn före besprutningen med Swipe. Då Swipe sprutas tillsammans med bekämpningsmedel mot ogräs bör man alltid använda en dos som är minst 0,8 l/ha.

ATT OBSERVERA VID ANVÄNDNINGEN:

Vid förhållanden som är oförmånliga för tillväxten hos spannmålen eller hos flyghavren, då förekomsten av flyghavre är riklig eller då besprutningen försenas ända fram till flaggbladsstadiet rekommenderas inte tankblandningar med bekämpningsmedel mot ogräs. Förbjudet på grundvattenområden. Får inte användas i skyddssäd eller i havre. Tankblandning med preparat som är avsedda för ogräsbekämpning kan vid vissa förhållanden försvaga Swipes effekt mot flyghavre. Vid besprutning av ett tätt vuxet stråsädsbestånd bör man försäkra sig om, att sprutvätskan säkert når sådana små plantor av gräsartade ogräs som skyddas av beståndet.

Förpackning/partiförpackning:

5 l/4 st.

Bruksanvisning

Höstsäd, vårvete, korn

På försommaren under sädens stråskjutning fr.o.m. slutet av bestockningen fram till tidigt flaggbladstadium
Käyttömäärä: 
0,7–0,9 l/ha

Flyghavre

Från slutet av flyghavrens bestockning fram till dess flaggbladstadium (BBCH 29–39)
Käyttömäärä: 
0,7–0,9 l/ha

Åkerven

Vid sädens bestockningsstadium före gräsogräsets bestockning (BBCH 27)
Käyttömäärä: 
0,7–0,9 l/ha

Rajgräs och renkavle

Vid sädens bestockningsstadium före gräsogräsets bestockning (BBCH 27)
Käyttömäärä: 
0,9–1,2 l/ha

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 5
Renkalve 5
Kvickrot 1
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 5

Varningar

Xn, N, R38-43-51/53-63, S02-13-29-36/37-46

Regnbeständig

1 timme efter besprutningen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m