Sekator OD

För ogräsbekämpning i odlingar av korn, vete och råg
  • Flytande lågdosmedel, ny ODesi-teknologi
  • Mångsidiga möjligheter till tankblandningar
  • Med en burk besprutar du t.o.m. mera än 13 ha!
  • God effekt redan vid +5 ºC

Aktiv substans

jodosulfuron-metyl-natrium 25 g/ltr

amidosulfuron 100 g/ltr

Produkten hör vid HRAC-klassificering till grupp B av aktiva substanser

Egenskaper:

Sekator OD verkar mot ogräsen via bladen. Vid besprutningsögonblicket bör ogräsen vara vid god tillväxt. Varmt och fuktigt väder befrämjar effekten. Efter behandlingen stannar ogräsens tillväxt upp genast och synliga symptom uppenbarar sig ca 2 veckor efter behandlingen. Ogräsen är fullständigt döda 4–6 veckor efter behandlingen. Sekator OD får inte användas i havre, skyddssäd eller vallar.

Effektivitet:

Preparatet har utmärkt eller god effekt mot måra, baldersbrå och de flesta vårgroende ogräs såsom våtarv, dån, svinmålla och korsblomstriga ogräs. Vid bekämpning av åkerviol, plister och jordrök rekommenderas det att man använder den största bruksmängden.

Behärskandet av resistens:

För att man skall undvika uppkomsten av motståndskraftiga stammar av ogräs får preparatet Sekator OD eller andra preparat, vilka till sitt verkningssätt hör till samma grupp (HRAC-grupp B, sulfonylureor), användas under högst 3 – 4 på varandra följande år. Om man misstänker att resistens har uppstått, bör de medel som används tillsammans med Sekator OD har effekt mot ogräsarter som är motståndskraftiga mot sulfonylureor. Preparat av denna typ är bl.a. Styrande 180 eller Tomahawk, Starane XL samt Trio-preparat.

Vattenmängd:

100–200 l/ha

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 12 st.

Tips för användningen:

Bruksmängden väljs i enlighet med de rådande förhållandena och ogräsfloran på åkern. Vid goda tillväxt- och besprutningsförhållanden kan den lägsta rekommenderade dosen användas. Den största rekommenderade dosen används om det på åkern förekommer rikligt av baldersbrå som grott på hösten, åkermolke eller åkertistel.

Bruksanvisning

Korn, vårvete och vårråg

Vid sädens 2–3 –bladstadium, senast då stråskjutningen startar
Käyttömäärä: 
75–150 ml + Sito Plus -fästmedel 1 dl/200 l vatten

Höstvete och höstråg

Tidigt om våren då tillväxten startat fram till början av stråskjutningen
Käyttömäärä: 
100–150 ml + Sito Plus -fästmedel 1 dl/200 l vatten

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerförgätmigej 5
Småsnärjmåra 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Våtarv 5
Rödplister 4
Jordrök 4
Harkål 4
Åkerbinda 4
Åkerviol 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 5
Åkerspärgel 3

Varningar

Xi, N, R36-43-50/53-66-67, S2-13-23-24-25-29-37

Regnbeständig

Sekator OD är regnfast två timmar efter besprutningen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m