Gratil®

För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, olje- och spånadslin, skyddssäd för klöverfria vallar, vallar som grundas utan skyddssäd, etablerade ensilage-, hö- och betesvallar samt fröodlingar av timotej.
  • hyvä teho nurmien haitallisimpiin rikkoihin
  • nurmiviljelyksillä säästää apilaa
  • erinomainen teho mataraan

Aktiv substans

Amidosulfuron 750 g/kg

Produkten hör till grupp B av aktiva substanser

Egenskaper:

Gratil har effekt på ogräsen endast via bladen. Farligt för andra odlingsväxter. Gratil kan sprutas då temperaturen överskider +5 °C. Efter behandlingen stannar ogräsens tillväxt upp genast och ogräsen dör ca tre veckor efter besprutningen. Ett varmt, fuktigt väder befrämjar effekten. Ängsvingel kan få en övergående ljusfärgning och dess tillväxt kan vara lindrigt försämrad efter besprutningen, men tillväxten återgår till det normala inom ett par veckor. Rödklöverns tillväxt försämras, och dess totala mängd kan minska till hälften. Den mängd vitklöver som förekommer i vallen reduceras med ungefär en tredjedel. Uppkomsten av motståndskraftiga stammar av ogräs förhindras genom att man på skiftet ibland använder antingen enbart eller i tankblandningar preparat som hör till en annan grupp av aktiva substanser. Gratil kan blandas med alla preparat som lämpar sig för användning vid tidpunkten för besprutning. Effekten hos preparatet har undersökts enbart med det fästmedel som nämns i bruksanvisningen. Användningen av Gratil begränsar inte valet av odlingsväxt för påföljande år.

Effektivitet:

Gratil har god effekt mot bl.a. måra, skräppa, baldersbrå, solöga och andra Ranunculus- arter samt förgätmigej. Effekten är tillfredställande mot maskros, nässla, trampört, dån, svinmålla och viol, men ofta otillräcklig mot plister och Veronika-arter. På etablerade vallar rekommenderas den högsta dosen speciellt, om det på åkern förekommer maskros eller nässla. Effekten av bekämpningen försämras då besprutningen försenas från den optimala tidpunkten.

RESISTENSHANTERING:

För att man skall undvika uppkomsten av motståndskraftiga stammar av ogräs får Gratil, eller något annat preparat som till sitt verkningssätt hör till samma grupp (HRAC-grupp B, sulfonylureor), användas högst 3–4 på varandra följande år. Om man misstänker att resistens har uppkommit, bör de preparat som används tillsammans med Gratil ha effekt mot ogräsarter som tål sulfonylureor. Sådana preparat är bl.a. Starane 333 HL, Starane XL samt s.k. Trio-preparat.

TIPS FÖR ANVÄNDNINGEN:

För att utvidga effekten kan höstsäd vid behov även besprutas med en blandning av Gratil och ett för ändamålet godkänt fenoxysyrapreparat (Trio-preparat) eller med ett annat sulfonylureapreparat (t.ex. Classic 50 SX eller Ratio Super SX). Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas endast med en tankblandning.

Vattenmängd

150–300 l/ha

FÖRPACKNING/PARTIFÖRPACKNING:

120 g / 20 st

Bruksanvisning

Höstsäd

På våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
40 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha ELLER 20 g/ha i tankblandning med något annat medel som är godkänt för ändamålet

Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar

Från sädens 3-bladstadium fram till slutet av bestockningen, då gräset har 2–3 växtblad
Käyttömäärä: 
15–20 g/ha i tankblandning med något annat medel som är godkänt för ändamålet

Lin

Då ogräsen är små (högst 4 växtblad) och linet är ca 5 cm högt
Käyttömäärä: 
30–40 g/ha + Sito Plus 0,1–0,2 l/ha som sådant eller i tankblandning med Basagarn SG 20 g/ha + Sito Plus 0,1–0,2 l/ha

Etablerade ensilage-, hö- och betesvallar

Antingen på våren eller efter första eller andra slåtter, då skräppor, solöga osv. är vid rosettstadiet (de första blomknopparna synliga) och vid kraftig tillväxt
Käyttömäärä: 
40–60 g + Sito Plus 0,1–0,2 l

Vallar som grundas utan skyddssäd

Efter gräsets kommit upp, då ogräsen är små och gräset är vid 2–3 -bladstadiet
Käyttömäärä: 
30–40 g + Sito Plus 0,1–0,2 l

Effekt

Varningar

N, R50/53, S02-13-29

Regnbeständig

Två timmar efter besprutningen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m