Butisan TOP

För bekämpning av ogräs i odlingar av raps och rybs.
  • sekä kevät- että syysöljykasveille
  • vaikuttaa sekä maan että lehtien kautta
  • paras teho saadaan ruiskutettaessa kosteaan maahan

Aktiv substans

metazaklor 375 g/l

kvinmerak 125 g/l

Produkten hör till grupp K3 och O av aktiva substanser

Egenskaper:

Butisan Top är ett systemiskt verkande preparat avsett för bekämpning av ogräs. Det har effekt både mot bredbladiga och gräsartade ogräs. Preparatet verkar både via marken och via bladen. Det har den bästa effekten vid ogräsens tidiga utvecklingsstadium, då dessa har högst 1–2 egentliga blad. Preparatet Butisan Top bör inte sprutas vid soligt väder eller på fuktiga blad (risk för att vaxlagret skadas). Ett lyckat bekämpningsresultat förutsätter tillräcklig fuktighet i marken. Markens mull- och lerhalt inverkar på effekten. En hög humushalt hos marken försvagar markverkan. På mulljordar besprutar man efter plantsättningen. Vid besprutning vid tiden mellan sådd och uppkomsten bör såbottnen vara jämn. Om strukturen är klimpig eller myllningen är dålig, är det skäl att utföra besprutningen efter uppkomsten. Åkern får inte vältas efter besprutningen. Preparatet kan vid fuktiga förhållanden skada rybsen. Skördeförluster är sällsynta. Rikliga regn omedelbart efter besprutningen kan förorsaka att tillväxten stannar upp. Vanligen återhämtar sig beståndet dock snabbt. Det kan vara svårare för bestånd som är sent sådda att återhämta sig. Rybsen är känsligare än rapsen. Besprutning vid plantsättningsskedet rekommenderas inte då det är risk för nattfrost (vaxlagret kan skadas).

Effektivitet:

Preparatet har god effekt mot harkål, plister, åkerspergel, dån, våtarv, baldersbrå och kamomillarter samt måra men effekten mot svinmålla är inte tillräcklig. Av de gräsartade ogräsen har preparatet effekt mot vitgröe, åkerven och renkavle. Mot svinmålla är effekten otillräcklig speciellt vid torra förhållanden. Effekten mot måra är synnerligen god både före plantsättningen och efter denna.

Vattenmängd

300–400 l/ha

Observera vid användningen:

Om höstoljeväxterna har förstörts under vintern och preparatet Butisan Top har använts inom augusti månad kan en alternativ odlingsväxt, dock inte socker- eller rödbeta, sås på våren efter en normal jordbearbetning. På lätta marker bör stråsäd undvikas – i stället kan man så våroljeväxter, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis. Endast dessa växter kan odlas vid en möjlig omsådd av våroljeväxter på skiften som behandlats med preparatet Butisan Top. Efter höst- och våroljeväxter som behandlats med Butisan Top kan man utföra direktsådd av höstvete.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st.

Bruksanvisning

Vår- och höstoljeväxter

Från sådd till plantsättning av odlingsväxten
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l

Vår- och höstoljeväxter

Vid synnerligen goda fuktförhållanden Svår torka: Bespruta efter regn eller vänta på plantsättningen
Käyttömäärä: 
1,5–1,75 l

Vår- och höstoljeväxter

Odlingsväxtens plantsättning –hjärtbladstadiet
Käyttömäärä: 
1,5–2,0 l

Vår- och höstoljeväxter

Odlingsväxtens 1–2 -bladstadium
Käyttömäärä: 
2,0 l

Vår- och höstoljeväxter

Mulljordar, endast odlingsväxtens 1–2 -bladstadium
Käyttömäärä: 
2,0 l/ha

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 5
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Småsnärjmåra 5
Rödplister 4
Baldersbrå, vårgroende 4
Baldersbrå, övervintrande 4
Våtarv 4
Åkerviol 3
Åkerbinda 3
Jordrök 2
Harkål 2
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Dån 4
Svinmålla 4
Lomme 3

Varningar

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Användning är tillåten endast vart tredje år på samma jordbruksskifte