Butisan S

För bekämpning av ogräs i odlingar av korsblomstriga, våroljeväxter, blomkål och kål som knyter sig, kålrot samt bond- och buskböna.
  • vaikuttaa sekä maan että lehtien kautta
  • kosteassa maassa saadaan paras maavaikutus

Aktiv substans

metazaklor 500 g/l

Produkten hör till grupp K3 av aktiva substanser

Egenskaper:

Preparatet har effekt mot ogräsen huvudsakligen via marken och har på jordar med riklig humushalt effekt då ogräsen är vid ett litet plantstadium. Har effekt endast i mark som är fuktig. Ett rikligt regn efter besprutningen kan förorsaka en förbigående skada hos odlingsväxten.
 

Effektivitet:

Preparatet har god effekt mot harkål, plister, åkerspergel, dån, våtarv, baldersbrå och kamomillarter samt måra men effekten mot svinmålla är inte tillräcklig. Av de gräsartade ogräsen har preparatet effekt mot vitgröe.

Vattenmängd

300–400 l/ha

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st.

Karenstid:

I odlingar av blomkål och kål som knyter sig 48 dygn, i kålrot och i odlingar av bond- och buskböna och i pepparrot 65 dygn. Preparatet får inte användas i odlingar under glas och plast.
 

Begränsningar i användningen:

På grund av risken för skada borde man undvika besprutning vid det skede då odlingsväxten sätter planta. Farligt för andra odlingsväxter. Om markytan vid jordbearbetningen har förblivit mycket grovfördelad rekommenderas för att man skall undvika risken för skador en besprutning vid rapsens och rybsens 3–4 -bladstadium. Preparatet har effekt mot ogräsen huvudsakligen via marken och har på jordar med riklig humushalt effekt då ogräsen är vid ett litet plantstadium. Har effekt endast i mark som är fuktig. Ett rikligt regn efter besprutningen kan förorsaka en förbigående skada hos odlingsväxten.

Bruksanvisning

Våroljeväxter på mineraljord

Ca 3 dagar efter sådden, före odlingsväxtens plantsättning
Käyttömäärä: 
2,0 l/ha

Våroljeväxter på mineraljord

+ enligt behov, senast vid 4-bladstadiet
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Våroljeväxter på mineraljord

Då ogräsen har högst 4 blad
Käyttömäärä: 
2,5–3,0 l/ha

Våroljeväxter på mineraljord

Då ogräsen har mera än 4 blad
Käyttömäärä: 
3,0 l/ha

Våroljeväxter på jord med hög humushalt

Vid ogräsens 2–4 -bladstadium
Käyttömäärä: 
3,0 l/ha

Blomkål och kål som knyter sig

Före ogräsens plantsättning, 8–10 dygn efter sättning då kålplantorna har rotat sig. Pottplantor 1–2 dygn efter plantering.
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Kålrot

Genast efter sådden av kålrot. Senare besprutning kan skada kålroten.
Käyttömäärä: 
1,5 ltr/ha

Busk- och bondböna

Före bönans plantsättning. Vid behov kan effekten kompletteras med preparatet Basagran SG som sprutas senare
Käyttömäärä: 
1,5-2,5 l/ha

Pepparrot (minor use)

Ca 3 dagar efter planteringen så länge som pepparroten inte har satt planta
Käyttömäärä: 
2,0 l/ ha

Pepparrot (minor use)

Vid behov, senast vid ogräsens 4-bladstadium
Käyttömäärä: 
1,0 l/ ha

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 5
Vitgröe 5
Kvickrot 2
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rödplister 5
Harkål 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Åkerförgätmigej 4
Småsnärjmåra 4
Pilört 4
Smörblomma 3
Åkerbinda 3
Gårdsskräppa 2
Jordrök 2
Trampgräs 2
Maskros 1
Åkerviol 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Dån 4
Svinmålla 3
Korsblomstriga ogräs 1
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 4
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 1
Åkertistel 1

Varningar

Xn, N, R22, R38, R50/53, S02-13-29-36-37-46

Regnbeständig

Sex timmar efter besprutningen.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Preparatet får inte användas på samma skifte under på varandra följande år.