Mjölktistel

Andra namn:

åkermolke, fettistel, valvatti, Sonchus arvensis

Beskrivning:

Åkermjölktistel är ett flerårigt ogräs, vars jordstockar övervintrar i marken och skjuter skott på våren. Mjölktisteln blir 40 – 150 cm hög. Bladet är ganska smalt, parflikigt, tandat och kanterna har ofta små taggar. Blommorna är gula, har långt blomskaft och är 4 – 5 cm breda. Åkermjölktistel har de senaste åren blivit betydligt allmännare. Den förekommer vanligtvis bl.a. på sädesåkrar, potatis- och betfält, på vallar och dikeskanter.

Bekämpning:

För bekämpning på trädor och impediment lämpar sig glyfosatpreparat bäst. I stråsäd kan mjölktistlar bekämpas i samband med ogräsbekämpningen eller som fläckbehandling. Då mjölktistel bekämpas i samband med ogräsbekämpningen är tidpunkten särskilt viktig; effekt kan man endast få mot de plantor som kommit upp vid besprutningstillfället. Besprutningen görs i slutet av stråsädens bestockningsstadium, då mjölktisteln är på rosettstadiet.